Hale przemysłowe, maszyny i urządzenia - wybrane problemy wibroakustyczne

Zbigniew Engel, Janusz Piechowicz, Dariusz Pleban, Lesław Stryczniewicz, CIOP-PIB, Warszawa, 2009, ISBN 978-83-7373-074-8

 1. Wstęp (9)
 2. Regulacje prawne (12)
  1. Ocena akustyczna maszyn
  2. system oceny zgodności wyrobów w Unii Europejskiej
   1. Założenia systemu oceny zgodności
   2. Procedury oceny zgodności
  3. Przepisy prawne dotyczące oceny akustycznej maszyn
   1. Dyrektywa 2006/42/WE dotycząca maszyn
   2. Normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE
   3. Dopuszczalne wartości hałasu na stanowisklach pracy
 3. Ptrzemysłowe źródła energii wibroakustycznej (27)
  1. Wprowadzenie
  2. Ogólna klasyfikacja źródeł
  3. Żródła drgań mechanicznych
  4. Aerodynamiczne i hydrodynamiczne źródła dźwięków
  5. Źródła dżwięków wybranych maszyn i urządzeń oraz ich elementów
 4. Badania procesów wibroakustycznych (80)
  1. Wprowadzenie
  2. Metoda pomiaru hałasu na stanowiskach pracy
  3. Metody wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznago emisji
  4. Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu
  5. Dokładne, techniczne lub orientacyjne metody wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku
  6. Metody klasyczne
  7. Metody energetyczne
  8. Metody wzajamnościowe
  9. Metody inwersyjne
  10. Bilans energetyczny
 5. Modele przemysłowych zjawisk wibroakustycznych (169)
  1. Wprowadzenie
  2. Modele emisji wibroakustycznej
  3. Modele pola akustycznego maszyn i urzadzeń
  4. Zakres zastosowań
 6. Metody wskaźnikowe (181)
  1. Wskaźniki oceny akustycznej maszyn
  2. Wskaźnikowa ocena hal przemysłowych
  3. Rozszerzona ocena klimatu akustycznego hali przemysłowej
 7. Minimalizacja zagrożeń u źródła (215)
  1. Wprowadzenie
  2. Metody obniżania poziomu drgań mechanicznych
  3. Sposoby ograniczania zagrożenia hałasem
 8. Minimalizacja zagrożeń na drogach propagacji (240)
  1. Wprowadzenie
  2. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne
  3. Przegrody budowlane
  4. Ekrany akustyczne
  5. Kabiny dźwiękoszczelne
 9. Hale przemysłowe (265)
  1. Hałąs w halach przemysłowych
   1. Klasyfikacja hal przemysłowych
   2. Pole akustyczne w pomieszczeniach
  2. Adaptacja akustyczna
  3. Wytyczne projektowania
 • Literatura (283)