UDT Inspektor 2020/04

 • Nowy model usług laboratoryjnych Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) (4)
  Rozmowa z Wojciechem Manajem, dyrektorem Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego
 • UDT uruchamia laboratoria mobilne NDT (8)
  Wypracowanie nowego modelu świadczenia usług i wzrost dostępności usług laboratoryjnych to jedne z celów działań strategicznych UDT podejmowanych w ostatnich latach. Etapami realizacji tych celów były: tworzenie sieci laboratoriów stacjonarnych i mobilnych w UDT, w tym zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pomiarowo-badawczego, rozwój kompetencji kadry laboratoryjnej, wdrażanie nowych metod badawczych.
 • Systemy zarządzania i ciągłość działania w czasie pandemii – doświadczenia z tegorocznych audytów systemów zarządzania (10)
  Dostawy energii, wody, żywności mają fundamentalne znaczenie dla społeczeństwa, a ich bezpieczeństwo jest jednym z elementów charakteryzujących kraje wysoko rozwinięte. Przewidywanie zagrożeń i działania podejmowane w celu minimalizowania ich niekorzystnych skutków stanowią fundament zarządzania infrastrukturą krytyczną. Obecne zagrożenie epidemiologiczne, które zmaterializowało się na niespotykaną w ostatnich dziesięcioleciach skalę, rewiduje gotowość poszczególnych przedsiębiorstw do utrzymania ciągłości działania. Dostosowanie się do obostrzeń związanych z COVID-19 wymusiło zastosowanie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa nie tylko przez operatorów systemów infrastruktury krytycznej, które z uwagi na reżim prawny, w jakim funkcjonują, dysponowały planami działania na wypadek epidemii, ale także przez pozostałe podmioty gospodarki narodowej.
 • Rok z resursem (12)
  W związku z rozwojem gospodarki można zauważyć, że niezbędnym elementem prowadzenia działalności, jak również efektywnego procesu produkcyjnego są urządzenia transportu bliskiego. Niejednokrotnie zdarza się, że eksploatowane urządzenia mają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. W praktyce dozorowej w odniesieniu do takich urządzeń coraz częściej spotykamy się z awariami, niebezpiecznymi uszkodzeniami czy naprawami. Pojawia się więc pytanie, czy projektowany okres eksploatacji tych urządzeń nie został już przekroczony. W takim przypadku pomocne staje się pojęcie RESURSU.
 • Ograniczenie wielkości konsekwencji wycieku amoniaku z instalacji ziębniczej przez zastosowanie zaworów separacyjnych wg normy PN-EN 378-2 – jak bezpiecznie zastosować je w eksploatowanej instalacji ziębniczej? (18)
  W ostatnim z serii artykułów podejmujących problematykę bezpieczeństwa instalacji ziębniczych zasygnalizowano zagadnienia związane z zarządzaniem zmianami w takich instalacjach, omówiono również ogólne zasady analizy bezpieczeństwa wprowadzanych zmian. W tej części przybliżono pojawiający się coraz częściej szczególny przypadek wprowadzanej zmiany, związany z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa amoniakalnej instalacji ziębniczej poprzez ograniczenie potencjalnych konsekwencji uwolnienia tego czynnika.
 • Analizy HAZOP i SIL w wersji on-line. Czy sposób komunikacji wpływa na jakość pracy zespołu? Porównanie bezpośredniej realizacji analiz względem analiz on-line (23)
  Brak kontaktu bezpośredniego, a więc spotkania i analizy on-line, stały się koniecznością wynikającą z okoliczności zewnętrznych. Są też zalety tego stanu, m.in. polegające na oszczędności czasu i kosztów podróży. W niniejszym artykule przedstawiono doświadczenia i obserwacje autorów dotyczące różnic pomiędzy realizacją bezpośrednią analiz HAZOP a realizacją tych analiz w wersji on-line. Na tle wypracowanych doświadczeń w realizacji analiz bezpośrednich omówiono możliwości prowadzenia analiz on-line.
 • Wręczenie certyfikatów PN-EN ISO 50001:2018 dla KGHM Polska Miedź oraz „Energetyka” (30)
  UDT-CERT – pierwsza w Polsce jednostka certyfikująca systemy, która otrzymała akredytację PCA w zakresie normy PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią, oceniła i potwierdziła certyfikatem pełne wdrożenie oraz stosowanie Systemu zarządzania Energią w KGHM Polska Miedź oraz „Energetyka”.
 • Uroczystość wręczenia certyfikatów UDT-CERT w ramach zintegrowanego systemu zarządzania dla PERN (32)
 • Dostępność zaczyna się od każdego z nas (34)
  Dostępność to pojęcie określające, w jakim stopniu dana rzecz czy system mogą być używane przez możliwie największą grupę ludzi, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami. Do osób tych zalicza się każdego, kto ze względu na cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo z uwagi na okoliczności, w których się znajduje, musi podejmować dodatkowe działania lub stosować wspomagające środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi.
 • Zmiany otoczenia prawnego UDT (37)
  Kolejny rok minął pod znakiem zmian w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania Urzędu Dozoru Technicznego. W tym roku, w związku z wystąpieniem szczególnej sytuacji epidemiologicznej, podjęto szereg inicjatyw legislacyjnych ukierunkowanych z jednej strony na umożliwienie zachowania ciągłości działania przedsiębiorstw i instytucji w naszym kraju, a z drugiej na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w obszarze funkcjonowania urządzeń technicznych. Jednocześnie konieczne było umożliwienie elastycznego podejścia do obowiązków wynikających z ustawy o dozorze technicznym przez organy jednostek dozoru technicznego.
 • Relacje i zapowiedzi (39)
 • Wydarzenia branżowe (41)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism