Praca Socjalna 2017/01

 • Między teorią a praktyką
  • Triada determinant bezpieczeństwa pracowników służb społecznych: determinanty systemowe (7)
   Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. W kontekście zawodowym bezpieczeństwo warunkuje jakość wykonywanej pracy. Pracownicy służb społecznych są jedną z grup zawodowych pełniących służbę społeczną wśród zróżnicowanych grup użytkowników systemu. Wiążą się z tym różnego typu ryzyka i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Determinanty systemowe obejmują pięć zasadniczych czynników. Należą do nich: polityka bezpieczeństwa, system prawny, zabezpieczenie finansowe i materialne, organizacja pracy i wsparcie technologiczne, stabilizacja zawodowa. Każdy z czynników jest równie istotny w tworzeniu kultury bezpieczeństwa pracowników służb społecznych.
  • Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa (17)
   Artykuł odnosi się do wyzwań stojących przed polityką społeczną w kontekście zmian społecznych w Polsce. Potrzeby najstarszych pokoleń są wewnętrznie zróżnicowane i dlatego skuteczna polityka musi dokonać rzetelnych diagnoz. W artykule omówiono główne cechy polskiego społeczeństwa oraz analizę dwóch aspektów polityki społecznej wobec osób starszych i starości.
  • Usługi społeczne - między teorią a praktyką działań pomocowych (33)
   Autorzy artykułu podejmują problem kondycji usług społecznych realizowanych przez instytucje pomocy społecznej na przykładzie województwa wielkopolskiego. W pierwszej części opracowania opisany zostaje status usług w systemie pomocy społecznej oraz ich rola w świadczeniu wsparcie społecznego. Dalsza część rozważań ma charakter empiryczny i sprowadza się do analiz danych zastanych. Na ich podstawie przedstawiony jest socjologiczno-demograficzny portret tych kategorii społecznych, które obecnie i w najbliższych latach zgłaszać będą największe zapotrzebowanie na świadczenie usług. W dalszej części ukazana jest podaż usług w kontekście dostępnych zasobów instytucjonalnych i wybranych form pomocy świadczonej przez instytucje pomocy społecznej.
  • Teoretyczne podstawy wolontariatu (w polu pracy socjalnej) w koncepcjach działania społecznego (57)
   Celem prezentowanego tekstu jest ukazanie różnorodnych (choć ograniczonych do wybranych tylko) koncepcji działania społecznego, a przez to możliwości odnalezienia takich teoretycznych podstaw, które mogą przyczynić się do ponownej refleksji nad wolontarystycznymi działaniami wykonywanymi w polu pracy socjalnej.
  • Edukacja dzieci socjalizowanych w kulturze ubóstwa jako wyzwanie dla pracy socjalnej (75)
   Artykuł podejmuje aspekty edukacji i socjalizowania dzieci żyjących w kulturze ubóstwa, czyli w sytuacji, gdy doświadczane w rodzinie braki nie są jedynie zbieżnością wielu epizodów, a stają się długotrwałym doświadczeniem, skutkując pokoleniowym obciążeniem. Konsekwencje tego widoczne są w wielu sferach życia dzieci i młodzieży, głównie w przestrzeni funkcjonowania w rodzinie, szkole, wśród rówieśników. Głównym celem artykułu jest wskazanie na problemy edukacyjne dzieci żyjących w ubóstwie, przybliżenie obszarów utrudniających działania socjalizacyjne, wychowawcze i edukacyjne. Artykuł wskazuje na wartość edukacji, jako jednej z realnych szans na przerwanie kręgu pokoleniowej biedy, lokowanej w kulturze ubóstwa. Ukazuje także szkołę jako instytucję wzmacniającą nierówności, a także rodzinę jako instytucję socjalizującą do ubóstwa. Artykuł zawiera wskazania na pracę socjalną z dziećmi z ubogich rodzin. Artykuł zawiera analizy badawcze prowadzone na źródłach, jakimi są Pamiętniki bezrobotnych wydane w Polsce w latach 2003-2006 (5 tomów) i w roku 1933. Analizy podjęte w artykule odnoszone są do koncepcji kultury ubóstwa Oscara Lewisa.
 • Badania
  • Wartości preferowane przez asystentów rodzin a cechy społeczno-demograficzne (113)
   W artykule omówiono system wartości asystentów rodzin jako osób profesjonalnie pomagających. Podjęcie tematu wynika z coraz częstszego uczestniczenia profesjonalistów w sieci wsparcia. Osoby te w większym stopniu narażone są na wypalenie zawodowe. Spójny system wartości pomaga efektywniej wypełniać codzienne obowiązki. Celem badań uczyniono poznanie związku między hierarchią wartości badanej grupy a cechami społeczno-demograficznymi. W tym celu przebadano 40 asystentów rodzin przy użyciu Skali Wartości M. Rokeacha. Nie wykazano związku pomiędzy preferowaniem określonych wartości a cechami społeczno-demograficznymi.
  • Mój drugi dom... - jakość życia w domu pomocy społecznej z perspektywy seniorów (123)
   Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie i interpretacja przyczyn zamieszkania seniorów w domu pomocy społecznej, najbardziej docenianych standardów pomocowych w kontekście poprawy jakości życia i oczekiwań pensjonariuszy wobec instytucji. Przedmiot badań stanowiły wypowiedzi seniorów zamieszkujących tę placówkę powyżej pięciu lat, jak i umiejących odnieść się do swojego położenia i doświadczeń życiowych w sposób retrospektywny. Użytą strategią były badania jakościowe. Zbieraniu danych posłużyły wywiady narracyjne. Opracowanie wyników badań stworzono w perspektywie postawionych problemów badawczych.
  • Kontakty z rodzicami generacyjnymi podopiecznych rodzin zastępczych (136)
   Rodzina zastępcza jako tymczasowa forma opieki nad dzieckiem powinna dbać o podtrzymywanie relacji swoich podopiecznych z rodzicami biologicznymi, do których docelowo dziecko powinno powrócić. Artykuł jest próbą analizy występowania tych kontaktów i ich wpływu na funkcjonowanie rodziny zastępczej i dziecka w niej umieszczonego. Stanowi on próbę weryfikacji własnych badań autorki przeprowadzonych do pracy doktorskiej w 95 rodzinach zastępczych w latach 2010 i 2011 na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, wykonanych za pomocą sondażu diagnostycznego - z badaniami do pracy licencjackiej Piotra Jaworskiego na seminarium pod kierunkiem autorki, przeprowadzonymi na przełomie maja i czerwca 2015 r. na tym samym terenie.
 • Praktyka
  • Studium przypadku w pracy diagnostyczo-terapeutycznej pracownika socjalnego (145)
   Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem jest powszechnie stosowana w pracy instytucji opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwie rehabilitacyjnym oraz psychologicznym przez asystentów socjalnych w celu szeroko rozumianej pomocy społecznej jednostce przy uwzględnieniu jej aktualnej sytuacji środowiskowej. Pracę z indywidualnym przypadkiem traktuje się w kategoriach procesu zmierzającego z jednej strony do kształtowania predyspozycji osobowościowych umożliwiających przystosowanie się do funkcjonowania w społeczeństwie, z drugiej zaś do kształtowania umiejętności radzenia sobie z wymogami wciąż zmieniającego się świata. W wyborze metody pracy z indywidualnym przypadkiem istotną rolę odgrywa pracownik socjalny, który prowadząc postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne, podejmuje działalność wspomagającą, zmierzającą do wzmacniania oraz budowania potencjału klienta. Szczególne znaczenie przypisuje się zasadzie empowerment, której fundamentalnym założeniem jest przezwyciężenie trudności jednostki oraz uniezależnienie jej od instytucji wspomagającej, w tym także od osoby pracownika socjalnego przez wyposażenie w wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  • Profilaktyczny potencjał placówek wsparcia dziennego na przykładzie Świetlicy Środowiskowej "Promyczek" w Szczecinie (158)
   W praktyce pedagogicznej znajdujemy różne próby przezwyciężania ograniczeń i trudności występujących w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną. Praca środowiskowa w newralgicznych obszarach miasta wymaga uaktywnienia potężnych sił w wychowawcach i pedagogach, którzy ją podejmują. W artykule zaprezentowano ogromny potencjał niepozornych miejsc - placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych) funkcjonujących w tzw. dzielnicach. Ów potencjał nazwano "potencjałem profilaktycznym", na który składają się działania we wszystkich podstawowych obszarach pedagogiki społecznej: wychowaniu, opiece, kompensacji, wsparciu, pomocy i profilaktyce. Sięgając do źródeł, czyli podstawowych założeń wypracowanych przez Helenę Radlińską i jej następców, autorka starała się wskazać potencjał świetlic środowiskowych zależny od zaangażowania pedagogów serca, mądrze towarzyszących dzieciom i ich rodzinom w trudnościach, pokazujących drogi ku samodzielności.
 • Informacje - Zagranica
  • Uchodźcy/imigranci we Francji - wyzwania, szanse, zagrożenia (177)
   W artykule tym autor przybliża dane dotyczące uchodźców w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Francji, w latach 2012-2016. Charakteryzuje historię imigracji do Francji, procedurę nadawania statusu uchodźcy oraz działania na rzecz integracji mniejszości z grup etnicznych. Przybliża również działalność organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji uchodźców i imigrantów we Francji.
 • Do dyskusji
  • Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej (199)
 • Półka z książkami
  • Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, "Praca socjalno-wychowawcza z rodziną. Od teorii do praktyki" (207)
  • Artur Fabiś, Marcin Muszyński, Łukasz Tomczyk, Maria Zrałek, "Starość w Polsce. Aspekty społeczne i edukacyjne" (212)
  • Piotr Binder, "Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich" (215)
 • Spis treści rocznika 2016 (219)