Praca Socjalna 2019/02

 • Praca socjalna za granicą
  • Współczesne wyzwania pracy socjalnej w Ohio, USA (5)
   Pracownicy socjalni zajmują się problemami poszczególnych ludzi, ich rodzin, organizacji i społeczności. Jednakże wyzwania współczesności wymuszają zmiany w założeniach teoretycznych, charakterze badań i praktyce profesji. Praca socjalna w Stanach Zjednoczonych jest skodyfikowaną profesją z określonym na poziomie federalnym zestawem standardów i zasad etycznych, z licencją uzyskiwaną na poziomie stanowym i polityką profesji definiowaną na poziomie krajowym i lokalnym. Dzięki temu pracownicy socjalni mogą być przygotowani do myślenia systemowego i do pracy z „człowiekiem w jego środowisku” na poziomie jednostki i zbiorowości. W artykule pokazano jak wyzwania XXI wieku wpływają na nauczanie i na praktykę pracy socjalnej. Zarówno ekonomia, jak i globalizacja stwarzają nowe wyzwania wyrażające się w nowych problemach społecznych. Nowe technologie cyfrowe przyczyniają się do tworzenia nowych edukacyjnych i klinicznych możliwości kontaktu z człowiekiem, chociaż ze względu na swoją cenę technologie wykluczyły grupę ludzi o niskich dochodach. W artykule przedstawiono współczesne wyzwania, jakie stoją przed pracą socjalną i ich znaczenie w życiu studentów i praktyków.
  • „Nowe media” w pracy socjalnej (27)
   Artykuł omawia zagadnienia wykorzystania narzędzi informatycznych w pomocy społecznej, zarówno w obszarze pracy socjalnej, przygotowania do zawodu pracownika socjalnego, jak i kreowania polityki społecznej. Na podstawie studiów literaturowych, publikowanych wyników badań, opisane zostały zasadnicze kwestie związane z wdrażaniem nowych mediów do praktyki pracy socjalnej – analiza przypadków, a także scharakteryzowany został potencjał cyfryzacji w procesie modelowania pomocy społecznej, innowacji działań interwencyjnych oraz podnoszenia kwalifikacji
 • Kształcenie do pracy socjalnej
  • Studenckie doświadczenia w rozwijaniu demokratycznego społeczeństwa – udział w projekcie międzynarodowym jako nowa metoda nauczania w pracy socjalnej (43)
   Jednym z podstawowych założeń artykułu jest podjęcie refleksji nad problematyką nowoczesnego systemu kształcenia studentów kierunków społecznych, który będzie odpowiadał na oczekiwania i potrzeby studentów, nauczycieli akademickich, badaczy, praktyków i społeczeństwa – z jednej strony – oraz na liczne i coraz bardziej niejednoznaczne wyzwania współczesności – z drugiej. Szczególną uwagę poświęcamy pracy socjalnej jako aktywności i profesji, w której obszarze podejmujemy naukowe, badawcze i praktyczne działania. Formy edukacji, na których skupiamy się w artykule, to wymiany międzynarodowe oparte na realizacji przez studentów wspólnych projektów edukacyjnych i społecznych. Ich wykorzystanie pozwala osiągnąć najbardziej dziś pożądane efekty, wśród których należy wyróżnić przede wszystkim wzrost świadomości i refleksyjności, dążenie do krytycznego rozwoju młodych ludzi oraz zwiększenie otwartości na wiedzę, doświadczenia, innowacje i zmiany.
 • Dobre praktyki
  • Polityka senioralna na Warmii i Mazurach. Założenia i kierunki działań (67)
   Polityka senioralna stanowi priorytetowe wyzwanie dla polityki społecznej w obliczu dynamicznie zachodzących zmian przebiegu procesów demograficznych w Polsce. W artykule autorki podjęły próbę prezentacji założeń, stanu realizacji i planowanych kierunków działań polityki senioralnej na Warmii i Mazurach, jak również dokonały ich oceny na podstawie analizy zapisów kluczowych dokumentów strategicznych w tym obszarze.
 • Z historii
  • Publiczna pomoc bezrobotnym do końca lat 20 XX wieku – wokół genezy tworzenia polskich rozwiązań systemowych w aspekcie społeczno-prawnym (91)
   Autorka prezentuje rezultaty badania aktów prawnych oraz literatury przedmiotu, w odniesieniu do pomocy bezrobotnym w latach 20 XX wieku, w początkowym okresie funkcjonowania systemu polityki społecznej na rzecz rynku pracy w Polsce. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy podejścia „desk research”. Analiza aktów prawnych pokazała występowanie konstruktywnych i kompleksowych rozwiązań systemowych na rzecz osób bezrobotnych tuż po I wojnie światowej oraz w pierwszym dziesięcioleciu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
 • Półka z książkami
  • Ludwik Malinowski – Różne oblicza biedy (111)
  • Noty o Autorach (121)

Praca Socjalna - cały wykaz