Praca Socjalna 2018/05

 • Informacje dla czytelników
  • Biblioteka Pracownika Socjalnego (5)
  • Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych (7)
 • W siedemdziesiątą rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka
  • Komisja ONZ Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych – Oświadczenie w sprawie Dnia Praw Człowieka (9)
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (11)
  • W dziewięćdziesiątą rocznicę I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej
  • Nauki płynące z I Międzynarodowej Konferencji Pracy Socjalnej (19)
   W artykule została omówiona I Międzynarodowa Konferencja Pracy Socjalnej, która odbyła się w Paryżu w 1928 roku. Oprócz nakreślenia rysu historycznego wydarzenia, autor poddaje analizie pięć zagadnień podejmowanych w trakcie konferencji. Artykuł zawiera również krótką analizę współcześnie podejmowanych międzynarodowych wysiłków w obszarze pracy socjalnej.
 • Praca socjalna za granicą
  • Uczenie się przez całe życie aktywne uczestnictwo. Pedagogiczna zmiana w pracy i polityce społecznej (45)
   Artykuł jest inspirowany projektem sfinansowanym przez Unię Europejską, skupiającym się na międzypokoleniowym mentoringu: „HEAR ME”, który został przeprowadzony w latach 2009-2011 w pięciu europejskich krajach. Autorzy wskazują na aktywne uczestnictwo oraz na uczenie się przez całe życie jako część odpowiedzi na demograficzne wyzwania i proponują rozwiązanie, które można nazwać pedagogiczną zmianą w pracy i polityce socjalnej.
 • Etyka pracy socjalnej
  • Etyka pracy socjalnej. Stanowisko w sprawie zasad (69)
  • Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych (75)
  • Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych i Pracowników Pomocy Społecznej Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (80)
  • Kodeks etyczny pracownika socjalnego. Między moralnością a instytucjonalnością (84)
   Artykuł dotyczy analizy współczesnych kodeksów etycznych w pracy socjalnej z dwóch perspektyw. Pierwszą jest jego aksjologiczne uzasadnienie i osadzenie kodeksu w określonej koncepcji etyki ogólnej. W drugiej, pragmatycznej, ukazuje się kodeks jako zbiór zasad moralnych, które reprezentują fundamentalne wartości dla tej profesji.
 • Między teorią a praktyką
  • Wpływ barier i ograniczonych zasobów środowiska lokalnego na styl życia seniorów w małych miejscowościach oraz na ich marginalizację i wykluczenie społeczne – studium przypadku (97)
   Przedmiotem artykułu jest analiza sytuacji osób starszych funkcjonujących w ich środowisku lokalnym, na przykładzie miejscowości Żabia Wola.
  • Dyrektywność i nie dyrektywność czynności zawodowych pracowników socjalnych - raport z badań (123)
   W artykule zaprezentowano jedynie fragment obszernych badań, przeprowadzonych wśród pracowników socjalnych, pracujących w ośrodkach pomocy społecznej w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.
 • Półka z książkami

Praca Socjalna - cały wykaz