Praca Socjalna 2018/04

 • Co w trawie piszczy… u sąsiadów. Przegląd problematyki „Polityki Społecznej” rocznika 2018 (5)
 • Informacja dla Czytelników
 • Biblioteka Pracownika Socjalnego (9)
 • Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych (11)
 • Praca socjalna na świecie
  • Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych, rola pracy socjalnej w systemach zabezpieczenia społecznego: powszechne prawo do zabezpieczenia społecznego (15)
   W tym dokumencie termin „służby społeczne” jest używany w szerokim rozumieniu, obejmującym wiele profesji społecznych, które są wyodrębniane w niektórych krajach jako: asystenci społeczni, organizatorzy społeczności, wychowawcy młodzieży, pracownicy opieki społecznej, edukatorzy społeczni, pedagodzy społeczni streetworkerzy, animatorzy itd., a w innych są zawarte w ramach koncepcji pracy socjalnej.
  • Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych, Stanowisko w sprawie globalnych zasad etycznych pracy socjalnej (31)
  • Horyzonty pracy socjalnej w XXI wieku – z debat na światowej konferencji naukowej Social Work, Education and Social Development – Dublin 2018 (37)
   W artykule ukazano wybrane problemy społeczne i zadania, w które angażują się pracownicy socjalni na świecie. Ich role nie ograniczają się do przyznawania zasiłków – czynności najczęściej przypisywanej pracownikom socjalnym w Polsce. Polegają na edukowaniu, przełamywaniu tabu, inicjowaniu działań mających na celu poprawę funkcjonowania jednostek, grup i społeczności oraz ich budowaniu i integrowaniu. Tekst powstał na podstawie przeglądu wybranych wystąpień i plakatów pokazanych podczas światowej konferencji naukowej Social Work, Education and Social Development zorganizowanej w Dublinie w lipcu bieżącego roku.
  • Ochrona młodzieży przed bezrobociem w kontekście krytycznej pracy socjalnej (57)
   Artykuł jest poświęcony wybranym zagadnieniom bezrobocia wśród osób młodych, charakterystycznym cechom ochrony młodych bezrobotnych oraz czynnikom zewnętrznym, które pozwalają chronić młodzież przed bezrobociem. Bezrobocie wśród młodzieży to złożony problem i należy go rozpatrywać w różnych kontekstach, dlatego też pracownicy socjalni powinni znać szersze społeczne powiązania problemu. Mimo tego nie można ignorować znaczenia zmian indywidualnych cech młodych bezrobotnych oraz młodzieży zagrożonej bezrobociem oraz młodzieży zagrożonej bezrobociem. Aby osiągnąć wymierny wynik, czyli zmniejszyć bezrobocie wśród młodzieży, a także chronić młodych ludzi przed bezrobociem, konieczne jest konsekwentne działanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w walkę z tym problemem.
 • Między teorią a praktyką
  • Praca socjalna w kontekście wspierania dziecka i rodziny podczas rozwodu rodziców (69)
   Celem artykułu jest dokonanie przeglądu literatury oraz obecnie obowiązujących aktów normatywnych, związanych z sytuacją rozwodową rodziców ze szczególnym wyeksponowaniem postaci dzieci oraz skłonienie Czytelnika do refleksji nad rolą pracowników socjalnych i asystentów rodziny w procesie wspierania tych rodzin. Artykuł ma charakter teoretyczny i stanowi punkt wyjścia do podejmowania dalszych eksploracji badawczych w omawianym przedmiocie.
  • Polityka rodzinna i praca socjalno-wychowawcza jako działania na rzecz rodzin niepełnych (88)
   W artykule przedstawiono charakterystykę rodzin niepełnych oraz wybranych form ich wsparcia. W tym celu przeanalizowano przepisy prawa i literaturę przedmiotu. Pokazano, na czym polega praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną i jak należy stosować zasadę indywidualizacji w pracy z nią, aby z koszyka dostępnych usług wybrać odpowiednie dla danej rodziny.
 • Do dyskusji
  • Czas wolny jako obszar pracy socjalnej (109)
   Artykuł poświęcono zagadnieniom czasu wolnego jako sfery pracy socjalnej. Punktem wyjścia podjętych rozważań była próba określenia rozpatrywanego pojęcia. Wskazano na główne aspekty czasu wolnego oraz na cechy aktywności wolnoczasowej. Następnie – odwołując się do klasyfikacji wybranych autorów – scharakteryzowano podstawowe funkcje czasu wolnego z uwzględnieniem perspektywy pedagogiki społecznej (odpoczynek, zabawa, praca nad sobą). W dalszej kolejności określono istotę pracy socjalnej oraz wymieniono jej zasadnicze funkcje. Wreszcie zwrócono uwagę na czas wolny jako istotny wskaźnik partycypacyjny społecznej i jeden z kluczowych obszarów pracy socjalnej. odwołano się w tym celu do koncepcji kapitałów Pierre’a Bourdieu. W końcowej części opracowania wskazano na edukacyjny wymiar pracy socjalnej w kontekście problematyki czasu wolnego.
 • Dobre praktyki
  • Przedsiębiorczość kobiet z niepełnosprawnościami fizycznymi (exempla – bariery – wyzwania) (127)
   Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie bariery i wyzwania stoją przed kobietami z niepełnosprawnościami fizycznymi prowadzącymi własne firmy, a także jakie dobre praktyki mogą być przykładem dla innych kobiet niepełnosprawnych. przedstawiono po krótce sytuację kobiet w Polsce ze względu na ich udział w życiu zawodowym. wyjaśniono także ważne w analizie terminy przedsiębiorczość i niepełnosprawność. W artykule przeprowadzono analizę i podjęto próbę systematyzacji barier, które mogą utrudniać rozpoczęcie i skuteczną realizację zadań przedsiębiorczości przez kobiety z niepełnosprawnościami. Na koniec, opierając się na metodzie badawczej case study, zaprezentowano przykłady przedsiębiorczych kobiet z niepełnosprawnością, które odniosły sukces i mogą być wzorem oraz inspiracją dla innych kobiet borykających się z podobnymi problemami. W zakończeniu zaprezentowano wnioski i zaproponowano pogłębianie tematu zarówno w obszarze badawczym, jak i instytucjonalnym, gdyż na gruncie polskim tematyka ta jest mało znana. Brakuje zarówno prowadzonych badań, jak i opracowań tego zagadnienia.
 • Bliżej prawa
  • Pomoc rodzinie dysfunkcjonalnej w postępowaniu pozasądowym i związane z tym wszczęcie postępowania (145)
   W artykule podjęto problematykę pomocy udzielanej rodzinie przez instytucje publiczne, w szczególności koncentrując się na jej niepowodzeniu w aspekcie dalszego skutku, jakim jest wszczęcie postępowania sądowego. W artykule podkreślono, że aby oferowana pomoc przyniosła efekty, rodziny muszą się w nią zaangażować. Niepowodzenia służb pomocy rodzinie w zakresie oferowanej pomocy zazwyczaj wynikają z braku woli współdziałania członka rodziny z tymi instytucjami.
 • Półka z książkami

Praca Socjalna - cały wykaz