Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/03

 • O pożądanych granicach nowatorstwa projektów nowej kodyfikacji prawa pracy słów kilka
 • Zobowiązania wynikające z art. 12 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej a strategia i perspektywy jej ratyfikacji
 • Studia i opracowania
  • Pojęcie pracownika w nauce społecznej Kościoła
 • Wykładnia i praktyka
  • Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) - cz. 1
  • Profilowanie pomocy dla bezrobotnych
  • Problematyka ograniczenia handlu w świetle zasad i wolności konstytucyjnych
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności pracownika a dyskryminacja pośrednia ze względu na niepełnosprawność
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Limit wysokości odszkodowania z art. 47 k.p. w przypadku wydłużonego okresu wypowiedzenia ponad okresy wskazane w art. 36 § 1 k.p. - ewolucja orzecznictwa
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Zakaz handlu
 • Nowe przypisy