Monitor Prawniczy 2019/11

 • Aktualności
  • Wycena jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
  • Wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę
  • Przesłanki dokonania wykładni wyroku sądu administracyjnego
  • Klauzula ustalająca właściwość sądu
  • Zasada ne bis in idem
  • Zwolnienie z obowiązku odszkodowania
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 21 lutego 2019 r. w zakresie ochrony danych osobowych
  • Umowa dzierżawy zawierana na podstawie art. 41b ustawy o odpadach
  • Incydentalna kontrola legalności aktów organów władzy publicznej w procesach dotyczących ochrony dóbr osobistych
  • Wykładnia pojęć cywilistycznych na gruncie karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody
  • Zdrada małżeńska a naruszenie dóbr osobistych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  • Śmierć uczestnika a zawieszenie postępowania wieczystoksięgowego
  • Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Monitor Prawniczy - cały wykaz