Monitor Prawniczy 2019/09

 • Aktualności
  • Określenie kwoty zadośćuczynienia w razie przyczynienia się do powstania szkody
  • Przejęcie długu a hipoteka
  • Roszczenie regresowe ubezpieczyciela wobec sprawcy wypadku
  • Przesłanki wpisu na listę radców prawnych w razie przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji adwokackiej
  • Rozpoznanie choroby zawodowej
  • Opodatkowanie sprzedaży zabudowanych gruntów w razie wydania decyzji o rozbiórce
  • Podział ulgi prorodzinnej
  • Uiszczenie przez płatnika zaległych składek nie podlega PIT
  • Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej
  • Prawo do łączenia rodzin
  • Odmowa odbioru odpadu przez Czechy z Polski
 • Artykuły
  • Miarkowanie opłat egzekucyjnych według ustawy z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych
  • Zakaz substytuowania zeznań i wyjaśnień w postępowaniu karnym
  • Sytuacja wierzyciela w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  • Termin przedawnienia karalności przestępstwa stanowiącego czyn podlegający kumulatywnej kwalifikacji prawnej
  • Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Monitor Prawniczy - cały wykaz