Monitor Prawniczy 2018/20

 • Aktualności
  • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia
  • Zakres pojęcia “pracownik” na gruncie art. 218 § 1a KK
  • Ustalenie wysokości opłaty egzekucyjnej
  • Zamówienia publiczne
  • Termin przedawnienia przestępstwa kumulatywnie kwalifikowanego
  • Roszczenia o zwrot nieruchomości parafii
  • Regulacje PrPSA w zakresie prawa pomocy wyprzedzają zastosowanie RODO
  • Zmiana umowy spółki komandytowej
  • Ryczałt z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Opodatkowanie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność podatkiem VAT
  • Przesłanki odmowy wydania pozwolenia na broń palną
  • Umowa cywilnoprawna zawarta dla pozoru jako umowa o pracę – składki na ubezpieczenie społeczne
  • Weksel zabezpieczający kredyt konsumencki
 • Artykuły
  • Czy dążenie do ugodowego załatwienia sprawy cywilnej stanowi obowiązek sądu? – głos w dyskusji
  • Znaczenie wpisu w księdze wieczystej
  • Skarga na czynności komornika po nowelizacji wchodzącej w życie 1 stycznia 2019 r.
  • Przymusowa restrukturyzacja banku (resolution) w praktyce – przypadki Banco Popular Espanol, Monte dei Paschi di Siena oraz Banco Popolare di Vicenza i Vento Banca
  • Rzecznik patentowy jako pełnomocnik procesowy w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Monitor Prawniczy - cały wykaz