Monitor Prawniczy 2018/17

 • Aktualności
  • Termin przedawnienia roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu tzw. polisolokaty zatrzymanego przez ubezpieczyciela
  • Środek zaskarżenia postanowienia asesora w sprawie kosztów sądowych
  • Termin do wystąpienia z roszczeniem wobec lotniska w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości
  • Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy sądu
  • Zakaz kumulowania kar umownych
  • Kara porządkowa za bezzasadną odmowę okazania przedmiotu oględzin
  • Ulga mieszkaniowa przysługuje nie tylko w związku ze spłatą kredytu hipotecznego
  • Warunki wykonania europejskiego nakazu aresztowania
  • Gromadzenie danych osobowych przez członków wspólnoty religijnej
  • Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii
 • Artykuły
  • RODO a odpowiedzialność odszkodowawcza. Podstawowe problemy odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych
  • Podmioty uprawnione do dokonania podziału quoad usum
  • Wzajemna relacja przepisów art. 37 i 41 KPK
  • Prawo do czystego środowiska i prawo do czystego powietrza jako dobra osobiste
  • Ustalenie winy jako przesłanka uwzględnienia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych

Monitor Prawniczy - cały wykaz