Inspektor Pracy 2017/03

 • W Sejmie RP (3)
  • Posłowie zaakceptowali działania inspekcji
   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 24 lutego 2017 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. sprawozdanie przedstawił szef Państwowej Inspekcji Pracy Roman Giedrojć. W posiedzeniu wzięli udział: zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.
 • Pozytywna ocena programu inspekcji pracy (5)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że priorytety działalności i hierarchia zadań zostały właściwie określone i rzetelnie udokumentowane.
 • Dariusz Mińkowski zastępcą głównego inspektora pracy (5)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
  • W łódzkiej "Solidarności"
  • O prewencji w Lesznie
  • Spotkanie z koordynatorami bhp
  • Czas na społeczną inspekcję pracy
  • Komisja Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
  • Do studentów
  • Inspekcja pracy na targach pracy
  • Dla społecznych inspektorów pracy
 • O kontrolach stawki godzinowej (8)
  Przestrzeganiu przepisów o wypłacie minimalnej stawki godzinowej poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana 1 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z dziennikarzami spotkali się: szefowa resortu Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska oraz główny inspektor pracy Roman Giedrojć.
 • Mobbing - prawne możliwości działania inspektora pracy (10)
  Liczba skarg z zakresu mobbingu, dyskryminacji, równego traktowania w zatrudnieniu i molestowania od lat oscyluje w granicach 3%. Mimo niewielkiej skali skargi te stwarzają inspektorom problem z uwagi na brak jednoznacznych przepisów i informacji wskazujących zasady działania inspekcji pracy w tym zakresie.
 • Wyegzekwowane świadczenia (13)
 • Ochrona pracy kobiet w podmiotach leczniczych (14)
  Personel podmiotów leczniczych jest szczególnie narażony na niepożądany kontakt z czynnikami biologicznymi, w tym z czynnikami zaliczanymi do 2 i 3 grupy zagrożenia. W zależności od procedur medycznych i charakterystyki czynnika biologicznego istnieje ryzyko zakażenia różnymi drogami, w tym m.in. poprzez kontakt bezpośredni, drogą powietrzną bądź pokarmową.
 • O bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanych (17)
  Pracodawcy, przedsiębiorcy z branży budowlanej, pracownicy służby bhp, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych i współdziałających z inspekcją pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, a także studenci Wydziału Budownictwa politechniki Poznańskiej uczestniczyli w konferencji "Warunki bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej", zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w poznaniu 7 lutego br. podczas Międzynarodowych targów Budownictwa BUDMA 2017.
 • BUDMA 2017 (18)
 • Unormowania wypadku przy pracy rolniczej (cz. II) (20)
  Praca w rolnictwie indywidualnym wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami zawodowymi oraz wysoką wypadkowością, w porównaniu z ogółem pracujących. Dlatego niezwykle istotne jest, aby system ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy rolniczej został ukształtowany we właściwy sposób.
 • Niepełnosprawni z nadgodzinami (25)
  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wbrew przepisom oraz poświadczenie nieprawdy, poprzez sfałszowanie podpisów pracowników na umowach o pracę i kartach potwierdzających wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży, jej pranie i konserwację, stwierdził inspektor pracy podczas kontroli piekarni w Olsztynie.
 • Wypadki przy pozyskiwaniu drewna (26)
  Jesienią 2016 roku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do czterech wypadków przy pozyskiwaniu drewna, w wyniku których dwóch pracowników zginęło, a dwóch kolejnych doznało ciężkich obrażeń ciała. Okoliczności tych zdarzeń pokazują, jak złożone jest środowisko pracy pracowników zakładów usług leśnych i jak wiele zagrożeń w nim występuje.
 • Śmierć przy czyszczeniu maszyny (31)
 • Biblioteka (35)
 • Grunt spoisty - złudne bezpieczeństwo (36)
  Podczas montażu instalacji wodociągowej w wykopie wykonanym w gruncie spoistym doszło do wypadku, w wyniku którego dwaj mężczyźni zostali przygnieceni osuwającym się gruntem. Jeden z nich zmarł mimo natychmiast udzielonej pomocy.