BHP w Firmie 2021/242

 • Temat numeru: Szkolenie okresowe policjanta
  Praca policjanta polega na prowadzeniu działań związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnieniu spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej i w ruchu drogowym. Często praca ta wiąże się z występowaniem licznych zagrożeń, a także sytuacji stresujących. Warto pamiętać, że zrealizowane w odpowiedni sposób szkolenie okresowe z zakresu bhp nie tylko wskazuje te zagrożenia, ale też przypomina o sposobach ich minimalizacji oraz pokazuje metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wpływa też na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Przedstawiamy kompleksowo omówione szkolenie okresowe policjantów.
 • Zakaz noszenia symboli religijnych w zakładzie pracy? Zgodnie z wyrokiem TSUE to możliwe
  Jeżeli jest to konieczne ze względu na politykę neutralności światopoglądowej lub z powodu zapobiegania potencjalnym konfliktom w zakładzie pracy, pracodawca może zabronić noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli religijnych. Sprawdź, co oznacza dla pracodawcy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z 15 lipca 2021 r.
 • Najnowsza wersja projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – co zawiera?
  W Kodeksie pracy 23 lipca 2021 r. opublikowano drugą wersję projektu nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzającego pracę zdalną. Nowy projekt (datowany na 16 lipca 2021 r.) zawiera kilka istotnych zmian względem poprzedniego. Co zmieniło się w zasadach wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przy pracy zdalnej? W którym momencie pracownik będzie musiał złożyć oświadczenie, że ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej? A co z kwestiami bhp? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.
 • Uwaga! Przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych doręczeń
  Doręczenie elektroniczne będzie podstawowym sposobem wymiany korespondencji, która wymaga potwierdzenia nadania lub odbioru, z podmiotami publicznymi. Podpisana przez prezydenta nowelizacja przepisów o doręczeniach elektronicznych przesuw a termin wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (tzw. e-doręczeń). Wejście w życie przepisów – zaplanowane na 21 lipca 2021 r. – przesunięto na 5 października br. Sprawdź, jakie inne terminy przesuwa przyjęta nowelizacja przepisów.
 • Zatajenie informacji na temat zakażenia COVID-19 jako przyczyna zwolnienia dyscyplinarnego
  Podanie nieprawdziwych informacji dotyczących wyjazdu zagranicznego i przyczyny skierowania na kwarantannę w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem stanowi wyjątkowo ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który okłamał pracodawcę. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021 r., sygn IV Pa 79/20.
 • Sąd nie przywróci do pracy pracownika, który nie ma kwalifikacji
  Jeśli pracownik, który został zwolniony z pracy niezgodnie z prawem, nie spełnia ustawowych wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska, na które chce być przywrócony, to sąd nie powinien zasądzać przywrócenia do pracy, a tylko stosowne odszkodowanie. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 października 2020 r. Co to oznacza w praktyce?
 • Jak skutecznie polemizować z ustaleniami kontrolnymi inspektora pracy?
  Wbrew przeważającej opinii i praktyce kontrola inspektora pracy to nie tylko obowiązki, ale również uprawnienia podmiotu kontrolowanego. Warto wiedzieć, że kontrolowany jak najbardziej ma prawo wchodzenia w polemikę z inspektorem pracy – zarówno na etapie czynności kontrolnych, jak również kiedy dokumentacja pokontrolna została sporządzona. Bierność w czasie kontroli zdecydowanie się nie opłaca – uwzględniając fakt, iż skuteczna polemika z inspektorem może zupełnie odmienić ostateczny, często mało optymistyczny dla pracodawcy, obraz kontroli.
 • „Chcę” zamiast „muszę” – szkolenie okresowe służby bhp jako nowoczesne wyzwanie
  Szkolenie okresowe dla służby bhp powinno trwać 1440 minut. Jeśli każdą minutę takiego szkolenia postrzegamy jako zmarnowany czas, to chyba nikt nie chciałby z własnej woli brać udziału w takim szkoleniu. Pytanie: czy tak musi być? Czy można podejść do zagadnień obowiązkowego szkolenia, z narzuconym programem ramowym, w taki sposób, aby chętnie wziąć w nim udział?
 • Jakie warunki pracy zapewnić kobietom i pracownikom młodocianym
  Zatrudniasz kobiety lub pracowników młodocianych? Musisz mieć na uwadze, że warunki pracy kobiet zostały uregulowane w przepisach w szczególny sposób. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj pracy można powierzyć kobietom. Chodzi tu zarówno o prace związane z wysiłkiem fizycznym, jak i np. z transportem ręcznym. Osobnym wykazem zostały objęte prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią. Podobnie wygląda sytuacja zatrudniania pracowników młodocianych, w tym przypadku również musisz się liczyć z ograniczeniami. Sprawdź jakimi!
 • Wypadki przy pracy – istotne są także przyczyny pośrednie
  Przeprowadzanie analizy wypadków przy pracy pozwala wyciągnąć wnioski i podjąć działania prewencyjne. Jak pokazuje praktyka, po wypadku każdy ma tendencję do spontanicznego myślenia i twierdzenia, że kilka prostych zabiegów wystarczy, aby uniknąć ponownej tragedii. Niestety, wiele wypadków ma znacznie głębiej ukryte przyczyny pośrednie. Analiza poniższych przykładów pozwoli ci dokładniej przyjrzeć się okolicznościom i przyczynom wypadków przy pracy, co z kolei pozwoli w większym stopniu przyjrzeć się organizacji pracy w twoim zakładzie.

BHP w firmie - cały wykaz