BHP w Firmie 2019/215

 • Temat numeru: Ocena ryzyka zawodowego w praktyce
  Przepisy i zasady dotyczące oceny ryzyka zawodowego w równym stopniu dotyczą wszystkich pracodawców – bez względu na wielkość i złożoność organizacji czy prowadzoną działalność. Jednak w praktyce, w warunkach rzeczywistych, mogą wystąpić duże różnice między poszczególnymi firmami z powodu rozbieżności w specyfice zagrożeń, a także braku specjalistów potrafiących zidentyfikować i ocenić zagrożenia. Podstawowe zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego znajdują się w Polskiej Normie PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Nie jest to norma do obowiązkowego stosowania, ale stanowi przykład właściwego podejścia do oceny ryzyka zawodowego. W artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty oceny ryzyka w ujęciu praktycznym.
 • Blacharz samochodowy – instruktaż stanowiskowy
  Blacharz samochodowy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Ze względu na swoją specyfikę praca blacharza samochodowego jest obwarowana wieloma wymaganiami, związanymi z bezpieczeństwem. W trakcie instruktażu stanowiskowego warto położyć duży nacisk na obowiązujące zasady bhp – pozwoli to ukształtować dobre nawyki, które będą procentowały w dalszej pracy. Odpowiednio zrealizowany instruktaż stanowiskowy nie tylko wskazuje zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby ich unikania, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. W artykule przedstawiamy zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia wstępnego bhp.
 • 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS w 2020 roku
  Już dziś sprawdź szczegóły dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2020roku.
 • Od marca 2020 roku nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych
  Już jest nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. Przepisy zostały uchwalone i opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 1830, lecz jeszcze nie obowiązują. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 26 marca 2020 r. Jednocześnie do tego czasu funkcjonować będzie dotychczasowe rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492).
 • Brak precyzyjnej instrukcji bhp zwiększa odpowiedzialność odszkodowawczą
  Instrukcja bhp powinna szczegółowo określać właściwe, bezpieczne postępowanie pracownika, aby uchronić go przed wypadkiem – wynika z orzeczenia sądu okręgowego w sprawie wypadku przy pracy podczas prac przeładunkowych.
 • Sprawdź, na jakie zagrożenia narażony jest opiekun medyczny
  Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych, w tym ryzyko kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenia psychofizyczne związane z wykonywaną pracą.
 • Czy informować inspektora pracy o niezrealizowaniu jego nakazu w terminie
  Zasadą jest, że podmiot kontrolowany, do którego został skierowany nakaz zobowiązujący pracodawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, ma obowiązek poinformowania odpowiedniego organu PIP o jego zrealizowaniu z upływem określonych terminów. Co się dzieje w sytuacji, gdy postanowienia nakazu nie zostały wykonane w terminie? 
 • Które dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego otrzyma pracodawca
  Pytanie:  Które dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego przeznaczone są dla pracodawcy?
 • Ocena ryzyka pracownika wykonującego dodatkowe zadania na umowie zleceniu
  Pytanie: W firmie nie ma etatu sprzątaczki. Prace sprzątające wykonują dwie pracownice spółki na umowie zleceniu. Czy w związku z tym należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzątaczki, którego de facto nie ma, czy może do zajmowanych stanowisk przez panie dopisać dodatkowe zagrożenia, jak mycie okien, kontakt ze środkami czyszczącymi żrącymi? A co, jeśli umowę zlecenie podpiszą inni pracownicy?

BHP w firmie - cały wykaz