BHP w Firmie 2018/06-07

 • Temat numeru: Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operator wózka widłowego
  Wózki jezdniowe z napędem silnikowym są obecnie jednym z najczęściej używanych środków transportu wewnątrzzakładowego w różnego rodzaju branżach, magazynach, spedycji, a najbardziej rozpowszechnionym typem wózka jest wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia (często też potocznie zwany wózkiem widłowym).
 • Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie zostało podwyższone
  17 maja 2018 r. zmieniła się stawka jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Teraz wynosić będzie 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Środki ochrony oczu i twarzy – wskazania do stosowania, dobór, konserwacja
  Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinien w pierwszym rzędzie być realizowany przez likwidację zagrożeń i uciążliwości, a dopiero, wówczas, gdy nie możliwości ich uniknięcia - przez stosowanie ochron zbiorowych, a gdy tych nie da się zastosować - przez wprowadzenie ochron indywidualnych.
 • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie
  Warunki środowiskowe i warunki pracy występujące na budowie generują zwiększone ryzyko porażenie prądem (praca na otwartej przestrzeni, opady deszczu, większa wilgotność, prowadzenie różnego rodzaju robót w tym samym czasie zwiększające zagrożenie uszkodzenia urządzeń i instalacji elektrycznych eksploatowanych na budowie).  Instalacje i urządzenia elektryczne na budowie powinny być tak wykonane. utrzymane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.
 • W jaki sposób ograniczać uciążliwe działanie czynników stresogennych w miejscu pracy?
  Przykłady dobrych praktyk stanowią propozycję i sugestię sposobów ograniczania uciążliwego działania czynników stresogennych. Należy jednak pamiętać o indywidualnym podejściu i strategie zaradcze dostosować do specyfiki danego zakładu pracy, stanowiska pracy i do indywidualnego pracownika. Jest to konieczne, gdyż psychospołeczne warunki pracy mogą stanowić zagrożenie, ale nie muszą.
 • Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy
  Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uzależniona jest od wykazania przez pracownika w toku procesu, że praca została zorganizowana nieprawidłowo, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane, bądź że zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku.
 • Obowiązki bhp przedsiębiorcy organizującego pracę zleceniobiorcy
  Zgodnie z art. 304 § 3 Kodeksu pracy obowiązki przewidziane w art. 207 § 2 Kodeksu pracy spoczywają na podmiocie niebędącym pracodawcą (przedsiębiorcy) a organizującym pracę osób fizycznych zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, także w ramach stosunków niepracowniczych, w tym umów zlecenia – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z10 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I ACa 1002/14).
 • Naruszenie przepisów bhp przez pracowników a odpowiedzialność pracodawcy
  Konsekwencją przepisu, że na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp, jest bezwarunkowa odpowiedzialność pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca nie może się od niej uwolnić mówiąc, że również pracownik nie dopełnił obowiązków z zakresu bhp – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu. w wyroku z 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt III APa 9/13.
 • Jakie obowiązki ma pracodawca przy narażaniu pracowników na chorobę zawodową?
  Pracodawca, którego pracownicy są narażeni na wystąpienie choroby zawodowej nie mogą ograniczać się tylko do poinformowania pracowników o ryzyku związanym z powstaniem tej chorobą. Ciążą na nich także inne obowiązki, na które zwraca uwagę Sąd Najwyższy.
 • Kiedy pracodawca nie odpowiada za zdarzenie wypadkowe na terenie zakładu pracy?
  Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
 • Obowiązki pracodawcy w razie kontaktu pracowników z odpadami zawierającymi azbest
  Nie można utożsamiać pojęcia wyrobu oraz odpadu. Przepisy rozporządzenia nie mówią o „potencjalnym” kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest, a o kontakcie.
 • W jaki sposób Carlsberg działa w zakresie bhp?
  Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest nie tylko obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też gwarancją efektywności przedsiębiorstwa. W związku z tym Carlsberg Polska wprowadza szereg procedur bezpieczeństwa oraz programów i kampanii budujących kulturę i świadomość pracowników w tym zakresie. Celem Carlsberg jest zredukowanie do ZERA wypadków w browarach Grupy. Zobacz, jakie działania podejmuje w związku z tym firma, aby osiągnąć wytyczony cel.
 • Jakie zaświadczenie do obsługi wózków jezdniowych będzie wymagalne od sierpnia 2018 r.?
  W odniesieniu do nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Mam przed sobą kilkadziesiąt zaświadczeń pracowników o ukończeniu kursu do obsługi wózków jezdniowych. Oczywiście zaświadczenia są wystawione przez "agencje szkoleniowe", "ośrodki szkoleniowe", "akademia szkoleń", itp. Po czym mam poznać, że te miejsca mają akredytację UDT i egzamin był z ramienia UDT?
 • Jakie ciężary może przenosić kobieta w ciąży przy pracy dorywczej?
  Pytanie: Jakie są normy przenoszenia dla kobiet w ciąży przy pracy dorywczej? W rozporządzeniu nie jest to wyszczególnione (nie ma rozbicia na pracę stałą i dorywczą).

BHP w firmie - cały wykaz