Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2021/01

 • Aktualności z kraju (2)
 • Nowe zalecenia ISO – bezpieczeństwo pracy w czasie zarazy (3)
  Trwająca od niemal roku epidemia choroby COVID-19 wywróciła świat pracy do góry nogami, a przed pracodawcami postawiła szereg wyzwań, na które nie byli dostatecznie dobrze przygotowani. Organizacje zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników na całym świecie ruszyły do pracy, aby nowe zagrożenia zidentyfikować, a także opracować metody radzenia sobie z nimi. Jedną z nich jest Międzynarodowa Agencja Standaryzacyjna (ISO), której eksperci przygotowali dokument zawierający zestaw zaleceń, związanych z pracą w warunkach epidemicznych: ISO/PAS 45005.
 • Europejska kampania informacyjna „Dźwigaj z głową” nabiera tempa (4)
  Miliony pracowników na terenie Unii Europejskiej cierpią na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą. Zgodnie z danymi pochodzącymi z szóstego europejskiego badania warunków pracy około 3/5 pracowników w UE uskarża się na takie dolegliwości. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą to osłabienia struktur organizmu spowodowane lub nasilone głównie w wyniku pracy lub pod wpływem bezpośredniego otoczenia pracy. Tym zagadnieniom poświęcona jest europejska kampania informacyjna pn. „Dźwigaj z głową”.
 • Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp (6)
  W artykule omówiono sposoby określania lub wyliczania wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) oka i skóry na promieniowanie laserowe oraz znaczenie tych wartości w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowaniem laserowym. Omówiono opracowane algorytmy do wyznaczania MDE, bazujące na wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zaprezentowano również przykłady obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem algorytmów, wskazując na znaczenie MDE w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowania laserowego.
 • Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego człowieka powodowane przez nanomateriały (11)
  Postępy, jakie dokonały się w ostatnich latach w dziedzinie nanotechnologii, doprowadziły do opracowania wielu rodzajów nanostruktur, których oddziaływanie na zdrowie człowieka i środowisko jest dopiero badane. Obszarem, który jest praktycznie mało rozpoznany w badaniach naukowych, jest działanie nanomateriałów na układ hormonalny człowieka. W artykule przedstawiono wyniki niektórych badań wskazujące na potencjalne działanie nanomateriałów jako substancji mogących zakłócać homeostazę i mechanizmy regulacyjne układu hormonalnego.
 • Działanie łączne substancji chemicznych wpływających szkodliwie na rozrodczość – charakterystyka problemu (14)
  Substancje wpływające szkodliwie na rozrodczość są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 12i72/2008. W tym rozporządzeniu zostały ustalone zasady, na jakich klasyfikuje się również mieszaniny takich substancji, jednak w dalszym ciągu problemem pozostaje ocena skutków łącznego narażenia na substancje pochodzące z wielu różnych źródeł bądź rozprzestrzeniających się różnymi drogami. W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem na organizm mieszanin substancji chemicznych, wśród których istnieje możliwość wzajemnych interakcji, co powoduje, że mieszaniny mogą stwarzać nieoczekiwanie duże zagrożenie dla zdrowia narażonego na ich działanie człowieka.
 • Maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) w ocenie zagrożeń oczu i skóry wywołanych promieniowaniem laserowym (18)
  W artykule omówiono sposoby określania lub wyliczania wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) oka i skóry na promieniowanie laserowe oraz znaczenie tych wartości w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowaniem laserowym. Omówiono opracowane algorytmy do wyznaczania MDE, bazujące na wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zaprezentowano również przykłady obliczeń przeprowadzonych z wykorzystaniem algorytmów, wskazując na znaczenie MDE w ocenie ryzyka związanego z narażeniem człowieka na przypadkową ekspozycję promieniowania laserowego.
 • Ocena modeli elementów obuwia ochronnego wykonanych z materiałów antywibracyjnych – wyniki badań własnych (24)
  Materiały antywibracyjne są od lat z powodzeniem stosowane w środkach ochrony indywidualnej, chroniących organizm przed drganiami przenoszonymi przez kończyny górne. Jednak w przypadku ochron indywidualnych przeznaczonych do redukcji drgań działających na człowieka w sposób ogólny rynek nie oferuje praktycznie żadnych rozwiązań. Jednym ze sposobów ochrony przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy może być obuwie o właściwościach redukujących drgania. Zastosowanie materiałów antywibracyjnych w podpodeszwach bądź wyściółkach takie obuwia może zmniejszyć transmisję drgań ze źródła do organizmu pracownika. W artykule przedstawiono opracowaną w CIOP-PIB metodę oceny przenoszenia drgań mechanicznych przez elementy konstrukcyjne podeszwy do zastosowania w obuwiu jako ochrony indywidualnej przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy. Omówiono również wyniki przeprowadzonych badań modeli wyściółek/podpodeszew.
 • Wirtualna rzeczywistość. Rzeczywiste możliwości (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
  • Badania lekarskie pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  • Czy można pobierać emeryturę pomostową wraz z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz