Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/03

 • Główne przyczyny utraty stateczności wyrobiska ścianowego
  W artykule przedstawiono wybrane przyczyny powstawania utrudnień w zakresie utrzymania stateczności wyrobisk ścianowych. Przyczyny te, określone na podstawie obserwacji dołowych w ścianach, w których wystąpiły obwały i/lub zawały skał stropowych podzielono na cztery grupy. Pierwsza z nich jest niezależna od użytkownika i związana jest z nieprawidłową konstrukcją obudowy zmechanizowanej. Druga grupa wiąże się z nieprawidłowym doborem sekcji do określonych warunków geologiczno-górniczych, czyli zbyt niską podpornością wstępną i/lub roboczą sekcji. Trzecia grupa związana jest z awariami (uszkodzeniem elementów), czwarta zaś, z niewłaściwym stosowaniem (użytkowaniem) sekcji obudów zmechanizowanych.
 • Zalety i bezpieczeństwo stosowania górnych napędów głowicowych Top Drive we współczesnym wiertnictwie
  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z użyciem podczas wykonywania robót wiertniczych urządzenia Top Drive (górnego napędu przewodu wiertniczego), w aspekcie korzyści i zalet wynikających z jego stosowania, a także wpływ na polepszenie warunków pracy wiertaczy, co skutkuje w konsekwencji ograniczeniem zdarzeń wypadkowych w toku wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
 • Motywacja kadr górniczych do pracy w służbach ratowniczych
  W pracy przedstawiono wyniki badań, dotyczące systemu motywacji do pracy w ratownictwie kopalń węgla kamiennego. Na ich podstawie można scharakteryzować ratowników górniczych, jako grupę pracowników wykonujących zadania, które są, obok codziennych obowiązków zawodowych, dodatkowym i stałym elementem ich pracy zawodowej. Uznać zatem można, że rozwinięcie badań dotyczących systemu motywacji może istotnie wpływać na podejmowanie pracy w służbach ratowniczych.
 • Ochrona złóż wód leczniczych w zagospodarowaniu przestrzennym terenów górniczych
  Nadrzędnym celem społecznym przy zagospodarowywaniu obszarów uzdrowiskowych winno być zachowania zasobów wód leczniczych i zapewnienie ich ochrony przed negatywnym oddziaływaniem człowieka. Potrzeba zapewnienia ochrony złóż wód leczniczych wymaga współdziałania organów: nadzoru górniczego, administracji geologicznej i gmin uzdrowiskowych, jak również przedsiębiorców posiadających koncesję na ich eksploatację, geologów górniczych i kierowników ruchu uzdrowiskowych zakładów górniczych. Dzięki tej współpracy możliwe jest zdefiniowanie niezbędnych działań w celu ochrony: ujęć eksploatacyjnych, stref zasilania i stref zasobowych, jak również określenie katalogu działań, które winny być zakazane lub ograniczone w stosowaniu na terenach występowania złóż wód leczniczych.
 • X Międzynarodowa Konferencja "Techniki Urabiania" Tur 2017
 • Początki (od 1945 r.) elektryfikacji kopalń na Śląsku
 • Centralna Pompownia "Bolko" - ślad górnictwa rudnego w rejonie Bytomia