Aura - Ochrona Środowiska 2019/03

 • Kronika ekologiczna
  Dofinansowanie adaptacji do zmian klimatu. 1 lutego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie priorytetowym 5.4 "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska". Nabór trwać będzie do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dzięki programowi jednostki samorządu terytorialnego i podmioty od nich zależne mogą uzyskać wsparcie finansowe m.in. na: opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu; działania inwestycyjne w adaptacji do zmian klimatu (w tym tzw. zielono-niebieska infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa); działania służące zapobieganiu powodzi i przeciwdziałaniu skutkom suszy (w tym m.in. zwiększanie retencji w ekosystemach, budowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą).
 • Zmiany klimatu największym zagrożeniem dla kawy
  Kawa (Coffea L.) jest jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie i drugim najczęściej sprzedawanym towarem po oleju. Kawa arabika (Coffea arabica L.) i kawa robusta (Coffea canephora Pierre ex A.Froehner) to dwa główne gatunki stosowane w produkcji kawy, chociaż ta pierwsza jest zdecydowanie bardziej znacząca, ponieważ odpowiada za około 70% produkcji komercyjnej. W uprawie jest jeszcze kawa liberyjska (Coffea liberica Bull ex Hiern), ale z powodu jej mało atrakcyjnego aromatu i większej wytrzymałości używa się jej głównie jako podkładu korzeniowego w sadzonkach arabiki i robusty. Arabika naturalnie występuje tylko w Etiopii i południowym Sudanie, gdzie jest uprawiana od co najmniej kilkuset lat. Robusta i kawa liberyjska w stanie naturalnym rośnie tylko w Afryce tropikalnej. Kawę uprawia się w ponad 70 regionach strefy tropikalnej, w krajach obu Ameryk, Azji, Afryce i Oceanii. Daje ona pracę 100 mln ludzi, z których większość to drobni rolnicy. Przyszłość upraw kawy staje dzisiaj pod znakiem zapytania. Roślina ta ma wielu wrogów, w tym postępującą utratę siedlisk. Wynika ona głównie ze zmiany sposobu użytkowania gruntów, a zwłaszcza z wycinki lasów i przeznaczania uzyskanych terenów pod uprawę rolną czy hodowlę zwierząt.
 • Warunki przyłączenia mikroinstlacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej
  Inwestor planujący podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW (zwanej dalej mikroinstalacją), której moc nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), powinien wiedzieć, że: zgodnie z art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na jej wytwarzanie, zgodnie z zapisami w ww. ustawie
 • Negatywne skutki produkcji drobiu
  Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych opracował raport pt. "Rozwój przemysłowej hodowli drobiu w Polsce a koszty eksternalizowane". Autorem raportu jest Jarosław Urbański, który zwraca uwagę, że nasze państwo oraz społeczeństwo ponoszą ogromne koszty nadmiernego wzrostu produkcji drobiu i jej koncentracji przestrzennej. Polska zalicza się do potentatów produkcji drobiu w Europie. Rocznie ubija się tu ponad miliard kurczaków, z czego aż 45% wysyła się na eksport.
 • Nauka o klimacie
  Kwestia klimatu, jego zmian, a zwłaszcza globalnego ocieplenia, budzi powszechne zainteresowanie. Coraz częściej tematyka klimatu wywołuje ożywione, często emocjonalne dyskusje zarówno wśród polityków, jak i w całym społeczeństwie. Niepewność zasiewają też ukazujące się w mediach projekcje przyszłości klimatu naszej planety, alarmujące wykresy zmian temperatury w ostatnim stuleciu, a także debaty o tym, jaki wpływ mają nasze działania na zachodzące zmiany. Każdy z nas na co dzień doświadcza przeobrażeń pogody, kiedy podróżujemy, zmieniamy strefy klimatyczne, a czy tego chcemy czy nie, docierają do nas doniesienia o problemie gazów cieplarnianych. Jednak czy na podstawie tych docierających do nas wiadomości potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy klimat na Ziemi się ociepla, albo jakie będą konsekwencje zmian klimatu?

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz