Aura - Ochrona Środowiska 2019/02

 • Integrowana ochrona roślin jako element dobrej praktyki rolniczej
  Od kilkudziesięciu lat do dziś obserwuje się tendencję wzrostową liczby stosowanych środków ochrony roślin (śor). Mimo ostrzeżeń naukowców, już w latach 60. XX wieku, dotyczących negatywnych skutków ich stosowania, zużycie pestycydów sukcesywnie rośnie. Wiele badań naukowych uświadomiło społeczeństwu, że niezbędne jest poszukiwanie innych alternatywnych rozwiązań, aby wyeliminować chociaż część zabiegów chemicznych i zastąpić je bezpiecznymi dla środowiska. W Polsce, w celu wypełnienia luki informacyjnej i edukacyjnej, dotyczącej przyjaznych środowisku praktyk rolniczych dla producentów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska opracowało Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). Zawiera on m.in. informacje na temat urządzania i zarządzania gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym, ochrony wód, gruntów rolnych, powietrza, krajobrazu i zachowania bioróżnorodności. Przestrzeganie i wypełnienie tego zbioru praktyk na pewno nie jest łatwym zadaniem z uwagi na stosowanie przez większość gospodarstw śor. Dlatego, aby ograniczyć zagrożenia związane z ich stosowaniem, i jednocześnie dostosować się do KDPR, opracowano zasady Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (DPOR) w programie wieloletnim "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska".
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Proste odsalanie wody Według ostrożnych szacunków do 2025 r. aż 2 miliardy ludzi będzie miało problem z dostępem do wody pitnej. Jednym z rozwiązań jest odsalanie wody morskiej. Niestety jest to proces drogi, wymagający od 10 do 1000 razy więcej energii niż tradycyjne metody polegające na pompowaniu wody ze studni, rzek czy jezior. Mając to na uwadze, naukowcy z Politechniki Turyńskiej opracowali prototyp taniego, odnawialnego odsalacza, który wykorzystuje energię słoneczną. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami technologia ta pozwala na podwojenie ilości wody uzyskiwanej przy użyciu tej samej ilości energii słonecznej. Założenie technologii polega na naśladownictwie procesów zachodzących u roślin, a dokładniej sposobów transportu wody z korzeni do liści.
 • Inspekcja Ochrony Środowiska jako oskarżyciel publiczny
  Pytanie: Co to znaczy, że wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia zostało uznane za zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska? Odpowiedź - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu: Kiedy 20 lipca 1991 r. była uchwalana ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska nadal obowiązująca jako ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, do jej tekstu zostały wprowadzone dwa przepisy o charakterze penalnym.
 • Miasta przygotowują się na zmiany klimatu
  Duże miasta, ze względu na największą koncentrację zabudowy, infrastruktury i ludności, są szczególnie narażone na zmiany klimatyczne - ekstremalne upały, wichury, gwałtowne opady deszczu, powodzie i podtopienia. Wysoki wzrost temperatury powietrza na obszarach silnie zurbanizowanych obniży jakość życia i wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców. W polskich miastach mieszka obecnie ponad 23 mln ludzi, co stanowi ponad 60% populacji kraju. Jak widać, skala problemu jest ogromna.
 • Problemy ekologiczne miasta Krakowa
  Polski Klub Ekologiczny (PKE) - niezależna organizacja ekologiczna, powstała w 1980 r. w Krakowie. PKE jako pierwszy w Polsce rozwinął ideę ekorozwoju, przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu. Idea rodząca się w okresie transformacji ustrojowej dziś jest podstawą polityki ekologicznej państwa. W 1984 r. PKE został zarejestrowany jako stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako "dobra niczyjego". Celem działań PKE jest realizacja idei ekorozwoju, systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania przez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej a wartościami humanistycznymi.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz