Aura - Ochrona Środowiska 2019/01

 • Pakiet Katowicki przyjęty
 • Czy idziemy w dobrą stronę? Po szczycie klimatycznym w Katowicach
 • Erozja wodna – przyczyna odpływu związków biogennych ze źródeł rolniczych do cieków powierzchniowych
 • Analiza pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej stepów i plantacji drzewiastych w strefie półpustynnej
 • Zanieczyszczenie świetlne na kampusie Politechniki Krakowskiej
 • Odnawialne źródła energii Energia wodoru (2)
 • Z orzecznictwa trybunału sprawiedliwości UE Wyrok Trybunału z 7 listopada 2018 r. w sprawie wypasu bydła i nawożenia gruntów w pobliżu obszaru Natura 2000 w Niderlandach
  Sentencja Artykuł 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej dyrektywa siedliskowa - H) należy interpretować w ten sposób, że działania w postaci wypasu bydła i nawożenia gruntów w pobliżu obszarów Natura 2000 można zakwalifikować jako "przedsięwzięcie" w rozumieniu tego przepisu, nawet jeśli działania te w zakresie, w jakim nie stanowią fizycznej interwencji w otoczeniu naturalnym, nie stanowią "przedsięwzięcia" w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/ UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dalej dyrektywa OOŚ - AH). Stan faktyczny i przedmiot sporu Sprawy, będące przedmiotem postępowań, dotyczą systemów udzielania zezwoleń na działalność rolniczą, powodującą depozycje azotu na obszarach chronionych na [...]
 • Ekonomia środowiska - Polityka ekologiczna państwa 2030
  W roku 2019 ma być przyjęta nowa polityka ekologiczna państwa. Jej projekt, który został udostępniony opinii publicznej, cechuje się licznymi niedostatkami. Przede wszystkim w zbyt małym stopniu wskazuje na konkretne cele, które powinno się osiągnąć. Ponadto nie ukazuje przekonującego sposobu ich osiągnięcia za pomocą instrumentów, które są już do dyspozycji, albo które należałoby wdrożyć. Z tego względu projekt ustępuje wcześniejszym tego typu dokumentom.
 • Przemyśleć przyrodę na nowo - Co zmiany klimatu oznaczają dla słoni?
  Słonie afrykańskie i azjatyckie są zagrożone wyginięciem. Te największe zwierzęta lądowe są narażone na wiele niebezpieczeństw. Gwałtownie zmniejsza się ich przestrzeń do życia. Nadal giną z rąk kłusowników. Mimo wysiłków organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności, pozostaje jeszcze jeden czynnik mogący doprowadzić do wymarcia słoni - zmiany klimatu.
 • Chce się wyć! – Olgierd Wieczorek
 • Paragraf i środowisko - Uniemożliwianie wykonywania polowania
  Pytanie: Czy można wystąpić do sądu cywilnego przeciwko osobom utrudniającym, a zwłaszcza uniemożliwiającym wykonywanie polowania z powództwem o naprawienie szkody wynikającej z nieuzyskania korzyści majątkowej, jaką zazwyczaj przynosi polowanie? Uczestnicy studium podyplomowego "Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny" na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Odpowiedź: Teoretycznie nie jest to wykluczone, praktycznie zrealizowanie takiego roszczenia byłoby niezwykle trudne. Na przedstawione zagadnienie prawne należy spojrzeć pod kątem ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm., powoływanej dalej w skrócie jako "k.c."). Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, kto mógłby z takim powództwem wystąpić. Na pewno nie myśliwy, lecz podmiot, który z polowania osiąga korzyść majątkową, a takim podmiotem jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, a to dlatego, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Prawa [...]
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Tani katalizator do pozyskiwania wodoru Przyszłość energetyki zależy od sposobu pozyskiwania i przechowywania energii z częściowo nieprzewidywalnych źródeł, takich jak światło słoneczne czy wiatr. Nowy katalizator, opracowany na Uniwersytecie w Toronto, może wspomóc wiele czystych technologii energetycznych zajmujących się produkcją wodoru z wody. Pomysł polega na tym, aby w ogniwach elektrochemicznych móc odwracać ten proces i przechowywać go w postaci wody, a w razie potrzeby ponownie z niej odzyskiwać. Obecnie większość wodoru pochodzi z paliw kopalnych. Naukowcy z Toronto szukali nowego katalizatora, który mógłby zastąpić najwydajniejsze obecnie stosowane, oparte o platynę. Są one drogie i działają w środowisku kwasowym. Nowy katalizator stanowi połączenie miedzi, niklu i chromu, które są powszechnie dostępne i znacznie tańsze niż platyna. Jednak jego najciekawszą cechą jest to, że działa w środowisku o neutralnym pH, co otwiera szerokie pole do jego zastosowań. Między innymi umożliwia pozyskiwanie wodoru z wody morskiej bez konieczności przeprowadzania drogie [...]
 • Kronika ekologiczna – grudzień 2018 – (eko)
 • Recenzja Atlas energii. Fakty i dane o energetyce odnawialnej w Europie

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz