Aktualności BHP 2016/08-09

 • Nowości
  • Zmiany dla NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w zakresie pól i promieniowania elektromagnetycznego (1,3)
   Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uległo zmianie. Dotyczy ona limitów ekspozycji na pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 GHz.
  • Bhp przy narażeniu na pole elektromagnetyczne według nowych przepisów (1, 4-5)
   Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne nakłada dodatkowe obowiązki na pracodawcę, który użytkuje źródła pola-EM lub przestrzeń pracy, w której występuje pole-EM emitowane m.in. w zakresie: badań lekarskich pracowników czy wprowadzenia programu stosowania środków ochronnych.
  • NDS pyłów drewna po zmianach (4-5)
   Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uległo zmianie. Dotyczy ona najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów drewna.
  • Nowe wymagania dla urządzeń radiowych (6)
   W życie weszło nowe rozporządzenie określające wymagania dla urządzeń radiowych, procedury oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami, a także zakres dokumentacji technicznej dla tych urządzeń. Rozporządzenie to wskazuje także sposób oznakowania urządzeń radiowych.
 • Warunki pracy
  • Woda w butlach nie wypełnia obowiązku pracodawcy doprowadzenia bieżącej wody (7)
   Zaopatrywanie zakładu pracy w wodę w zbiornikach nie wypełnia obowiązku pracodawcy doprowadzenia bieżącej wody - zimnej i ciepłej. Pod pojęciem "bieżąca woda" należy rozumieć wodę płynącą, a nie stojącą, pochodzącą (...) np. z sieci wodociągowej czy też studni, znajdujących sią pod bieżącym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak przygotować się do oceny ryzyka w szkole? (8)
   Szkoła jest zakładem pracy, a każdy dyrektor - pracodawcą. Właśnie on ma obowiązek udokumentowania oceny ryzyka zawodowego i informowania o jego wynikach każdego pracownika. Właściwe realizowanie tego obowiązku jest inspiracją do poprawy warunków pracy, jak również sprawdzianem wiedzy o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Metoda OWAS - na czym polega i jak ją stosować? (15)
   Za pomocą metody OWAS może być przeprowadzona ilościowa analiza standardowych pozycji przyjmowanych podczas pracy z uwzględnieniem wartości sił zewnętrznych. Metoda OWAS umożliwia klasyfikację pozycji ciała oraz wartości obciążenia zewnętrznego.
  • Właściwa organizacja zadań - lista kontrolna (16)
   Kluczem do sukcesu każdej firmy jest właściwa organizacja zadań. Jak się przekonać, czy w firmie praca jest właściwie zorganizowana a zadania prawidłowo rozdzielone? Pomocna może być w tym lista kontrolna analizy właściwej organizacji zadań. Taka analiza pomoże zidentyfikować mocne punkty i potencjał, nad którym trzeba popracować.
 • Wypadki przy pracy
  • Sprawdź jakie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i w jakiej kwocie przysługują pracownikowi (10-12)
 • Dobre praktyki
  • Zero wypadków w Imperial Tobacco w Polsce dzięki współpracy w zakresie bhp z pracownikami (13-14)
 • Substancje niebezpieczne
  • Dane osobowe pracownika w rejestrze pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych (wkładka str. 1)
   Czy w rejestrze pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia można umieszczać dane osobowe pracownika (np. imię i nazwisko)?
  • Stopień zagrożenia spowodowany działaniem szkodliwego czynnika biologicznego (wkładka str. 2)
   Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia. W celu ochron pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca ma obowiązek stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie lub ograniczające stopień tego narażenia.
  • Wątpliwości związane z aktualizacją kart charakterystyki (wkładka str. 3)
   Dostawcy substancji chemicznych i ich mieszanin mają obowiązek dostarczania ich odbiorcom kart charakterystyki wraz z aktualizacjami. Natomiast w przypadku wątpliwości co do aktualności posiadanej karty charakterystyki, użytkownik powinien zgłosić problem producentowi (dostawcy) substancji lub mieszaniny, tzn. zażądać dostarczenia zaktualizowanej karty. Użytkownik końcowy nie ma obowiązku ani prawa samodzielnie wprowadzać zmian w kartach charakterystyki.