Książki

Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze i mutagenne

Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze i mutagenne – Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych – poradnik

Autorzy: Joanna Kowalska, Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica, CIOP-PIB, 2019; ISBN 978-83-7373-313-8

 • Wstęp (5)
 • Substancje rakotwórcze i mutagenne na stanowiskach pracy (6)
  • Klasyfikacja
  • Normatywy higieniczne
  • Uwarunkowania prawne w Polsce
  • Narażenie pracowników na substancje i mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w Polsce
 • Ocena narażenia i ryzyka zawodowego (20)
 • Ograniczanie zagrożeń związanych z pracą z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi (24)

Program treningów fizycznych dla strażaków

Program treningów fizycznych dla strażaków – z uwzględnieniem zmian wydolności fizycznej zachodzących z wiekiem

Autorzy: Anna Marszałek, Paweł Raczyński, Marcin Fridrich; CIOP-PIB, 2019; ISBN 987-83-7373-307-7

 • Program treningów dla strażaków – wprowadzenie (7)
 • Zasady treningów (11)
 • Rodzaje treningów (17)
 • Podstawy energetyczne wysiłku fizycznego (23)
  • Źródła energii w organizmie
  • Uzupełnianie płynów
  • Zasady żywieniowe przy podejmowaniu regularnego wysiłku fizycznego
 • Program ćwiczeń dla strażaków (39)

Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze

Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze

Autorzy: Anna Łuczak, Łukasz Baka, Andrzej Najmiec; CIOP-PIB, 2019, ISBN 978-83-7373-312-1

 • Część I
  • Stres w wybranych zawodach o szczególnym charakterze – przegląd badań (15)
   • Rozdział 1. Stres w pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych (17)
   • Rozdział 1. Stres w pracy personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych (26)
   • Rozdział 3. Stres w pracy personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentem (32)
   • Rozdział 4. Indywidualne uwarunkowania postrzegania stresu (43)

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - Wartości Dopuszczalne 2020

Pod redakcją: Małgorzaty Pośniak, Jolanty Skowroń, CIOP-PIB, Warszawa 2020, wydanie XII zmienione, ISBN 978-83-7373-346-6 

 • Substancje chemiczne (23)
  • 2.Wprowadzenie do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w środowisku pracy (25)
   • 2.1.Podstawowe definicje (27)
   • 2.2.Zasady oceny narażenia zawodowego (29)
    • 2.2.1.Opis stanowiska pracy (29)
    • 2.2.2.Identyfikacja (30)
    • 2.2.3.Oznaczanie substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy (30)
    • 2.2.4.Pobieranie próbek powietrza (32)
    • 2.2.5.Interpretacja wyników (35)
    • 2.2.6.Działania korygujące (37)
   • 2.3.Zasady oznakowania substancji (37)
  • 3.Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wraz z przyjętym przez Komisję oznakowaniem rodzaju działania i metodami oznaczania stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy (45)
  • 4.Dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych w materiale biologicznym (117)
   • 4.1.Monitoring biologiczny narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia (119)
   • 4.2.Materiał Biologiczny (120)
   • 4.3.Monitoring wczesnych skutków działania (122)
   • 4.4.Wartości DSB (122)
 • Czynniki pyłowe (137)
  • 5.Czynniki pyłowe (139)
   • 5.1.Podstawowe definicje (141)
   • 5.2.Wymiary cząstek (142)
   • 5.3.Ocena narażenia zawodowego na czynniki pyłowe (143)
 • Czynniki biologiczne (157)
  • 6.Szkodliwe czynniki biologiczne (159)
 • Czynniki fizyczne (169)

Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy

Autorzy: Dariusz Pleban, Bożena Smagowska, Jan Radosz, CIOP-PIB, Warszawa 2020, ISBN 978-83-7373-345-9

 • Wprowadzenie (7)
 • 1. Ultradźwięki – podstawowe pojęcia (10)
 • 2. Wpływ hałasu ultradźwiękowego na człowieka (17)
  • 2.1.Wprowadzenie (17)
  • 2.2.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na narząd słuchu człowieka (20)
  • 2.3.Skutki termiczne hałasu ultradźwiękowego (23)
  • 2.4.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na zmiany czynnościowe organizmu człowieka (24)
  • 2.5.Objawy subiektywne wynikające z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy (27)
 • 3. Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.1.Badania ankietowe dotyczące uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.2.Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego dla człowieka realizującego określone zadania (31)
 • 4. Kryteria oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy (39)
  • 4.1.Wartości dopuszczalne ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy (39)
  • 4.2.Ocena narażenia i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas ultradźwiękowy (44)
 • 5. Pomiary hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy (49)

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne 2018

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne

pod redakcją dr Małgorzaty Pośniak, wydanie XI zmienione, ISBN 978-83-7373-264-3