Aktualności BHP 2017/05

 • Nowości
  • Od 1 kwietnia 2017 r. wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy (1)
  • Nowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (2)
   Od 1 maja powinno zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Jest to konsekwencja zmiany art. 176 Kodeksu pracy. W chwili zamknięcia numeru do druku nie zostało opublikowane jeszcze żadne rozporządzenie.
  • Bhp przy ręcznych pracach transportowych po zmianach (3)
   Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych jest konieczna w związku ze zmianą art. 176 Kodeksu pracy, w tym nowym upoważnieniem umożliwiającym określenie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, których nie będą mogły wykonywać jedynie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią. Chodzi o ograniczenia w zatrudnianiu kobiet tylko z uwagi na ciążę lub karmienie piersią, nie zaś z uwagi na płeć. Planowany przez resort pracy termin wejścia wżycie zmian do rozporządzenia to 1 maja 2017 r.
  • NIK negatywnie o pomysłach przekazania uprawnień UDT na prywatne podmioty (3)
   Najwyższa Izba Kontroli, po skontrolowaniu Urzędu Dozoru Technicznego, negatywnie wypowiedziała się na temat pomysłu przekazania uprawnień z zakresu czynności kontrolnych i dozoru technicznego na podmioty prywatne. Takie rozwiązanie, na przykładzie innych państw europejskich, mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i maszyn.
  • Zmiany dotyczące bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych (4-6)
   Z dniem 1 kwietnia zmianie uległ załącznik do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, gdzie określone zostały maszyny i urządzenia, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.
  • Nowe kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy (6)
   Od 1 marca zmianie uległa ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
  • Uprawnienia do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego - nowe przepisy (6)
   Ostatnie zmiany w ustawie o dozorze technicznym polegają na wprowadzeniu wyjątku od obowiązku posiadania przez naprawiającego lub modernizującego uprawnienia do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego w przypadku "okazjonalnej" naprawy lub modernizacji, uzgodnionej i nadzorowanej przez UDT.
 • Temat numeru
  • Najważniejsze wskazówki właściwej organizacji pracy przy czyszczeniu konstrukcji stalowych (8-9)
   Podczas wykonywania prac polegających na czyszczeniu konstrukcji stalowych powstaje wiele zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz osób postronnych. Dlatego organizując tego rodzaju prace, należy mieć na uwadze wymagania bhp. W artykule podano kilka wskazówek, dzięki którym zapewnione zostanie bezpieczeństwo pracowników i innych osób, a prace zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bhp.
 • Warunki pracy
  • Wycofanie PN nie jest równoznaczne z nieaktualnością jej wytycznych (7)
   Jakie teraz obowiązują wytyczne w tym zakresie. Jak można uargumentować pracodawcy zasadność dalszego stosowania się do wytycznych nieobowiązującej normy?
  • Domniemanie znajomości obowiązków pracowniczych a zapoznanie z regulaminem pracy (10-11)
 • Wypadki przy pracy
  • Brak aktualnych badań lekarskich przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy (12)
   Nie w każdym przypadku dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy. Taka możliwość jednak istnieje, a przejęcie wystąpienia tak określonej przyczyny zewnętrznej wypadku uzależnione jest w każdej sprawie indywidualnie od konkretnych okoliczności faktycznych - stwierdził Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt III AUa 174/16.
  • Wypadek przy pracy obcokrajowca a postępowanie powypadkowe (13)
  • Pracownik tymczasowy - elektromonter na budowie a prace szczególnie niebezpieczne (13)
   Czy pracownik agencji pracy tymczasowej może wykonywać prace szczególnie niebezpieczne, według wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, jaki został opracowany w zakładzie pracy? Jest to praca elektromontera na budowie.
  • W jaki sposób kształtować bhp (14-15)
   Obowiązkiem pracodawców i osób kierujących pracownikami jest kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednak co kryje się pod tym hasłem, co to tak naprawdę oznacza? Jak pracodawca czy kierownik ma kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy?
 • Dokumenty bhp
  • Spis substancji niebezpiecznych stosowanych w dziale/zakładzie (16)
 • Dodatek  BHP
  • Substancje niebezpieczne
   • Nowe chemikalia na liście substancji niebezpiecznych w ramach REACH
    Lista chemicznych substancji niebezpiecznych została uzupełniona o cztery nowe substancje z grupy ftalanów. Są to substancje zakwalifikowane, w ramach programu REACH, jako endokrynnie czynne (EDC), czyli zaburzające działanie układu hormonalnego człowieka. Sprawdź, dlaczego substancje te są niebezpieczne dla człowieka i gdzie są najczęściej stosowane.
  • Warunki pracy
   • W jaki sposób zorganizować stanowisko pracy spawacza z uwzględnieniem zasad ergonomii
    Zorganizowanie stanowiska pracy spawacza to ergonomiczne wyzwanie, praca ta bowiem często wymaga przyjmowania niewygodnych pozycji ciała. Uwzględniając jednak zasady ergonomii przy organizacji tego stanowiska, można w znacznym stopniu ograniczyć zagrożenia, na jakie narażony jest spawacz. Prezentujemy kilka wskazówek dotyczących organizacji ergonomicznego stanowiska pracy spawacza, które pomogą zorganizować bezpieczną pracę na tym stanowisku.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież