Aktualności BHP 2017/05

 • Nowości
  • Od 1 kwietnia 2017 r. wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy (1)
  • Nowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (2)
   Od 1 maja powinno zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Jest to konsekwencja zmiany art. 176 Kodeksu pracy. W chwili zamknięcia numeru do druku nie zostało opublikowane jeszcze żadne rozporządzenie.
  • Bhp przy ręcznych pracach transportowych po zmianach (3)
   Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych jest konieczna w związku ze zmianą art. 176 Kodeksu pracy, w tym nowym upoważnieniem umożliwiającym określenie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, których nie będą mogły wykonywać jedynie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią. Chodzi o ograniczenia w zatrudnianiu kobiet tylko z uwagi na ciążę lub karmienie piersią, nie zaś z uwagi na płeć. Planowany przez resort pracy termin wejścia wżycie zmian do rozporządzenia to 1 maja 2017 r.
  • NIK negatywnie o pomysłach przekazania uprawnień UDT na prywatne podmioty (3)
   Najwyższa Izba Kontroli, po skontrolowaniu Urzędu Dozoru Technicznego, negatywnie wypowiedziała się na temat pomysłu przekazania uprawnień z zakresu czynności kontrolnych i dozoru technicznego na podmioty prywatne. Takie rozwiązanie, na przykładzie innych państw europejskich, mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i maszyn.
  • Zmiany dotyczące bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych (4-6)
   Z dniem 1 kwietnia zmianie uległ załącznik do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, gdzie określone zostały maszyny i urządzenia, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.
  • Nowe kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy (6)
   Od 1 marca zmianie uległa ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).
  • Uprawnienia do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego - nowe przepisy (6)
   Ostatnie zmiany w ustawie o dozorze technicznym polegają na wprowadzeniu wyjątku od obowiązku posiadania przez naprawiającego lub modernizującego uprawnienia do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego w przypadku "okazjonalnej" naprawy lub modernizacji, uzgodnionej i nadzorowanej przez UDT.
 • Temat numeru
  • Najważniejsze wskazówki właściwej organizacji pracy przy czyszczeniu konstrukcji stalowych (8-9)
   Podczas wykonywania prac polegających na czyszczeniu konstrukcji stalowych powstaje wiele zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz osób postronnych. Dlatego organizując tego rodzaju prace, należy mieć na uwadze wymagania bhp. W artykule podano kilka wskazówek, dzięki którym zapewnione zostanie bezpieczeństwo pracowników i innych osób, a prace zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bhp.
 • Warunki pracy
  • Wycofanie PN nie jest równoznaczne z nieaktualnością jej wytycznych (7)
   Jakie teraz obowiązują wytyczne w tym zakresie. Jak można uargumentować pracodawcy zasadność dalszego stosowania się do wytycznych nieobowiązującej normy?
  • Domniemanie znajomości obowiązków pracowniczych a zapoznanie z regulaminem pracy (10-11)
 • Wypadki przy pracy
  • Brak aktualnych badań lekarskich przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy (12)
   Nie w każdym przypadku dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy. Taka możliwość jednak istnieje, a przejęcie wystąpienia tak określonej przyczyny zewnętrznej wypadku uzależnione jest w każdej sprawie indywidualnie od konkretnych okoliczności faktycznych - stwierdził Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt III AUa 174/16.
  • Wypadek przy pracy obcokrajowca a postępowanie powypadkowe (13)
  • Pracownik tymczasowy - elektromonter na budowie a prace szczególnie niebezpieczne (13)
   Czy pracownik agencji pracy tymczasowej może wykonywać prace szczególnie niebezpieczne, według wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, jaki został opracowany w zakładzie pracy? Jest to praca elektromontera na budowie.
  • W jaki sposób kształtować bhp (14-15)
   Obowiązkiem pracodawców i osób kierujących pracownikami jest kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednak co kryje się pod tym hasłem, co to tak naprawdę oznacza? Jak pracodawca czy kierownik ma kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy?
 • Dokumenty bhp
  • Spis substancji niebezpiecznych stosowanych w dziale/zakładzie (16)
 • Dodatek  BHP
  • Substancje niebezpieczne
   • Nowe chemikalia na liście substancji niebezpiecznych w ramach REACH
    Lista chemicznych substancji niebezpiecznych została uzupełniona o cztery nowe substancje z grupy ftalanów. Są to substancje zakwalifikowane, w ramach programu REACH, jako endokrynnie czynne (EDC), czyli zaburzające działanie układu hormonalnego człowieka. Sprawdź, dlaczego substancje te są niebezpieczne dla człowieka i gdzie są najczęściej stosowane.
  • Warunki pracy
   • W jaki sposób zorganizować stanowisko pracy spawacza z uwzględnieniem zasad ergonomii
    Zorganizowanie stanowiska pracy spawacza to ergonomiczne wyzwanie, praca ta bowiem często wymaga przyjmowania niewygodnych pozycji ciała. Uwzględniając jednak zasady ergonomii przy organizacji tego stanowiska, można w znacznym stopniu ograniczyć zagrożenia, na jakie narażony jest spawacz. Prezentujemy kilka wskazówek dotyczących organizacji ergonomicznego stanowiska pracy spawacza, które pomogą zorganizować bezpieczną pracę na tym stanowisku.